REGULAMENTUL OFICIAL DE PROMOVARE

al campaniei RSC – “RESPECTAM VIATA * Condu prudent! Cei dragi te asteapta acasa.”

Secțiunea 1 – Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei de promovare a campaniei de responsabilitate sociala “RESPECTAM VIATA * Condu prudent! Cei dragi te asteapta acasa.”, este S.C. ATLASSIB S.R.L. cu sediul in Sibiu, Str. Tractorului 14 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1430/1993 cod de înregistrare fiscal nr. RO 4896419, cont curent nr. IBAN RO41 CARP 0332 000 0001 RO08  deschis la Banca Comerciala Carpatica reprezentata prin administrator/ Director General – Ing. Micu Daniel, denumita in continuare „Organizator”

si

S.C. MISTRAZ CONSULTANTA S.R.L. cu sediul in  Sibiu – Comuna Șelimbăr, Str. Pictor Brana, nr. 43 F (conversie la str. Ion Țuculescu 12), înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/1008/2011 cod de înregistrare fiscală nr. RO 29261373 reprezentată prin dl. Mihai Iacob, în calitate de administrator, denumită în continuare „Coorganizator”.

Secțiunea 2 – Durata campaniei, aria de desfășurare si produsul participant

2.1 Campania se va desfășura in toata rețeaua de agenții S.C. ATLASSIB S.R.L. si pe site-ul Organizatorului, www.atlassib.ro in perioada 01 Octombrie 2015 si 30 Septembrie 2016 conform mecanismului campaniei (punctul 3. din prezentul regulament).

2.2 In situația in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungească aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunoștința participanților prin publicarea informației pe site-ul www.atlassib.ro cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea in vigoare a modificărilor.

2.3 Produsul participant la campanie este biletul de călătorie emis de S.C. Atlassib S.R.L.

2.4 Regulamentul oficial de desfășurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant.

2.5 Pentru detalii privind Campania, participanții pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, după cum urmează:

2.6 accesând portalul Organizatorului www.atlassib.ro

2.7 accesând portalul Coorganizatorului www.mistraz.ro

2.8 apelând CALL CENTER (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre 10.00 si 22.00) la următoarele numere de telefon: 080 10 100 100 Atlassib apelabil din orice rețea națională sau la +40 269 229 224, apelabil la tarif normal din străinătate.

Secțiunea 3 – Dreptul de participare. Mecanismul campaniei

3.1 La Campanie pot participa toate persoanele fizice care achiziționează produsul menționat la punctul. 2.3 ca urmare a promovării acestuia de către Organizator si Coorganizator si care pentru a fi considerați eligibili vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

  • sa fie persoane fizice rezidente si nerezidente;
  • sa achiziționeze biletul de călătorie disponibil in agențiile din tara si străinătate in perioada campaniei;
  • sa respecte condițiile din prezentul

3.2 Campania este adresata tuturor clienților care călătoresc in aceasta perioada de desfășurare a campaniei “RESPECTAM VIATA * Condu prudent! Cei dragi te asteapta acasa.” si achiziționează un bilet de călătorie emis de către Organizator, si care vor îndeplini condițiile menționate la punctul 2.3. de mai sus.

Secțiunea 4 – Plata. Modalități de plata, beneficiar

  • Participarea la Campanie nu este gratuita si este condiționata de achiziționarea unui bilet de călătorie in rețeaua Atlassib din tara sau străinătate, in cadrul agențiilor Atlassib
  • Pentru fiecare bilet de călătorie achiziționat Organizatorul va redirecționa 1 leu (un leu) către Fundația pentru SMURD Tg.- Mureș, in baza unui contract de sponsorizare intre S.C. ATLASSIB S.R.L. si Fundația pentru SMURD
  • Suma totala sponsorizata către Fundația pentru SMURD Tg. Mureș, este de 444.640 lei pentru întreaga perioada de desfășurare a campaniei de responsabilitate sociala corporatista (RSC) “RESPECTAM VIATA * Condu prudent! Cei dragi te asteapta acasa.”, intre 01.10.2015 pana la 30.09.2016. Suma reprezintă achiziționarea de către clienții participant a unui număr de 444.640 de bilete de călătorie
  • Suma de bani sponsorizata de către Organizator către Fundație este fixa indiferent daca in perioada de desfășurare a campaniei RSC “RESPECTAM VIATA * Condu prudent! Cei dragi te asteapta acasa.” se achiziționează un număr mai mic, egal sau mai mare de bilete de călătorie in întreaga rețea de agenții Atlassib, sau ale societăților comerciale partenere Organizatorului (revânzătorii)
  • Plata sumei sponsorizata către Fundația pentru SMURD Tg. _ Mureș se va efectua, in transe egale – lunar, incepand cu luna Octombrie 2015, prin transfer bancar direct, in contul deschis pe numele Fundației pentru SMURD, cont IBAN RO 15 RNCB 0188 0848 0804 0001 deschis la BCR Tg-Mureș

Secțiunea 5 – Taxe si impozite aferente, alte costuri

5.1 ATLASSIB va determina si va suporta impozitele si taxele aferente sau deducerea acestora, conform legislației Romane in vigoare cat si a sumei sponsorizate către Fundația SMURD, si a celorlalte cheltuieli legate de promovarea campaniei la nivel local, național si internaționali conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, și in conformitate cu prevederile legislației romanești, privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994 (modificata, completata si aprobata prin Ordonanța Guvernului Nr. 36/1998, respectiv prin Legea nr. 204/2001).

Secțiunea 6 – Legea aplicabila .Litigii

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator si Coorganizator si intre aceștia și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Secțiunea 7 – Întreruperea/încetarea campaniei

  • Campania va putea fi întrerupta/încetata înainte de termen doar in caz de forța majora si/sau caz fortuit (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința

7.2 In situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunța participanții pe portalul www.atlassib.ro.

7.3 In situațiile avute in vedere la punctul 8.1 sunt incluse si hotărârile instanțelor judecătorești, precum si actele unor autorități publice competente.

7.4 Pentru situațiile avute in vedere la punctul 8.1 si punctul 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligație către participanți cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despăgubire sau alte asemenea pretenții.

Secțiunea 8 –  Prelucrarea datelor personale

8.1 Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 (pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date), printre care amintim: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justiției (art.18).

8.2 Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie pot fi introduse în baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii ATLASSIB. Scopurile constituirii acesteia sunt: realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienți, produsele și serviciile ATLASSIB, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la prezenta Campanie sau la alte acțiuni desfășurate în viitor.

8.3 Fiecare participant la Campanie este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de către  Organizator in scop de marketing si are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, adresând o cerere scrisă către Organizator la următoarea adresa Str. Tractorului 14 – Sibiu.

8.4 Organizatorul prelucrează date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in  calitate de operator de date personale, sub notificarea nr. 16946 transmisa la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

Secțiunea 9   –  Alte prevederi ale regulamentului

9.1    Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord si accepta necondiționat si  in mod irevocabil  prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neîndeplinirea  si/sau  nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul regulament, își rezerva dreptul de a suspenda oricând Campania.